فطرس

فطرس
قالب سایت
نظر سنجی
این سایت تا چه حد نظر شما را جلب كرد؟


حدیث موضوعی
حدیث موضوعی
ذکر روز
اوقات شرعی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20799/B/13910529_1320799.jpg

             فایل های صوتی:                                فایل های تصویری:
                                                  *     کیفیت متوسط و فرمت Wmv و با حجم 93.9 MB
      فایل با كیفیت پایین(2MB)            *
                                                  *    کیفیت پایین و فرمت Flv و با حجم 26.0 MB        
      فایل با کیفیت متوسط(8MB)         *
                                                 *     کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 425.5 MB
      فایل با کیفیت خوب (17Mb)
                                                 *
راهنما:برای دریافت هر فایل،با توجه به سرعت اینترنتتان روی آن،كلیك كنید.

متن خطبه ها:
السّلام علیكم و رحمةاللّه
‌‌‌بسماللّهالرّحمنالرّحیم

و الحمد للّه ربّ العالمین. احمده و استعینه و استغفره و اتوكّل  علیه و اصلّى و اسلّم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما بقیّةاللّه فى الأرضین. و صلّ على ائمّة المسلمین و هداة المستضعفین و حماة المؤمنین.

همهى برادران و خواهران عزیز را دعوت میكنم به رعایت تقواى الهى؛ و تبریك عرض میكنم عید سعید فطر را، كه روز رحمت است، روز مغفرت است، روز اجر و پاداش است براى مؤمنین، براى نیكوكاران، براى كسانى كه براى خدا و در راه خدا عملى انجام دادند و حركتى كردند و دلهاى خود را به خداى رحیم و غفور نزدیك كردند. خدا را شكر میكنیم كه یك بار دیگر، یك ماه رمضان دیگر و یك عید فطر دیگر را نصیب ما كرد؛ باید این نعمت الهى را قدر بدانیم.

بحمداللّه ماه رمضان امسال، آنطورى كه انسان از خبرها در گوشه و كنار میشنید یا مشاهده میكرد، ماه رمضان مباركى بود؛ دلها متوجه خدا، متوجه حقیقت و معنویت، قشرهاى مختلف مردم در اجتماعات دینى، در تلاوت قرآن، در شبهاى مبارك و پر خیر و بركت قدر، با توسل خود، با دعاى خود، فضاى معنوىِ مؤثر و ماندگارى را در كشور به وجود آوردند؛ این را باید مغتنم شمرد و بر توفیق آن، خداى متعال را سپاسگزارى كرد.

‌‌‌همچنین مردم در یك بعد دیگر قضیه، كه نگاه به مسائل دنیاى اسلام و مسائل امت اسلامى است، از خود حركت نمایان و درخشانى را نشان دادند و آن، حركت روز قدس بود؛ یادگار بزرگ امام را گرامى داشتند، از ملت مظلوم فلسطین و از یك مسئلهى اساسى و مهم دنیاى اسلام جانبدارى و حمایت كردند؛ در هواى گرم، با دهان روزه، در راهپیمائى حضور پیدا كردند؛ كه جاى سپاسگزارى دارد. از همهى ملت ایران سپاسگزارى میكنیم به خاطر این حركت بجا و بموقع، كه بلاشك تأثیرات بزرگى در دنیاى اسلام خواهد داشت؛ انشاءاللّه.

امسال ملتهاى دیگر هم با ملت ایران بیش از سالهاى قبل هماهنگى و هماوائى داشتند. در برخى از كشورها كه تسلط و سیطرهى بازماندگان رژیمهاى طاغوتى مانع میشد از اینكه مردم احساسات خود را در مورد فلسطین بروز بدهند، امسال بحمداللّه مردم توانستند در آن كشورها هم وارد میدان شوند؛ و این جریانى است كه انشاءاللّه ادامه خواهد داشت. باید از خداى متعال بخواهیم كه عبادات مردم عزیز را در این ماه، با قبول خود و لطف ویژه و خاص خود، ارزش و اعتبار ببخشد؛ همچنان كه در دعاى صحیفهى سجادیه آمده است: «یا من یجتبى صغیر ما یتحف به و یشكر یسیر ما یعمل له ... یا من یدنو الى من دنا منه و یا من یدعو الى نفسه من ادبر عنه».(1) این دعائى است كه امام سجاد (علیهالسّلام) در مثل امروزى - روز عید فطر - آن را میخواندند و تعلیم دادند كه بخوانند.

یك گام به سمت خدا بردارید، خداى متعال شما را به خود نزدیك میكند. آن كسانى كه به حقیقت، به معنویت، به خدا و به دین پشت كردهاند، خداى متعال از روى رأفت و رحمت، آنها را دعوت میكند و فرا میخواند؛ این لطف و رحمت الهى است. جوانهاى عزیزمان نورانیتهائى را كه در این ماه به دست آوردند، انشاءاللّه براى خود حفظ كنند؛ این ذخیره را براى تمام طول عمر و لااقل براى این یك سال تا عید فطر آینده و تا ماه رمضان آینده، براى خود نگه دارند. انس با قرآن را، توجه به خدا را، ذكر را، حضور در صحنههائى كه خداى متعال دوست میدارد بندگانش در آن صحنهها حضور پیدا كنند - چه صحنههاى مربوط به درون خود ما، چه آنچه كه مربوط به گسترهى دنیاى اسلام و جامعهى ما و امت اسلامى است - براى خود نگه داریم، حفظ كنیم؛ و خداى متعال هم بركت خواهد داد.

پروردگارا! رحمت و بركت خود را بر این ملت و بر همهى امت مسلمان نازل بفرما. پروردگارا! این ملت عزیز را و همچنین امت اسلامى را بر دشمنانشان پیروز كن. پروردگارا! این رابطهى معنوى و قلبى ما با معنویت را، با روحانیت حقیقى را، روزبهروز بیشتر بفرما.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
قل هو اللّه احد. اللّه الصّمد. لم یلد و لم یولد. و لم یكن له كفوا احد.(2)

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا محمّد و ءاله الطّاهرین و صلّ على امیرالمؤمنین و الصّدّیقة الطّاهره سیّدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطى الرّحمة و امامى الهدى و علىّبنالحسین و محمّدعلىّ و جعفربنمحمّد و موسىبنجعفر و علىّبنموسى و محمّدبنعلىّ و علىّبنمحمّد و الحسنبنعلىّ و الخلف القائم المهدىّ صلواتك علیهم اجمعین و    صلّ على ائمّة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. اوصیكم عباداللّه بتقوى اللّه.

همهى برادران و خواهران نمازگزار را كه در این اجتماع عظیم حضور دارید، دعوت میكنم به رعایت تقوا و پرهیزگارى. آنچه كه در این خطبه عرض میكنم: یكى دو مسئلهى مربوط به كشور خودمان و جامعهى خودمان یا مربوط به امت اسلامى است. آنچه كه مربوط به ماست، در درجهى اول، حادثهى تلخ و مصیبتبار زلزله است براى جمعى از هممیهنان عزیز ما. اگرچه در یك نقطهى از كشور و گروهى از مردم در این حادثه آسیب دیدند، لیكن غم براى همهى مردم كشور است. انسان این را میداند و احساس میكند و تجربهها هم همین را نشان میدهد كه مردم كشور ما در برابر یك چنین حوادثى كه در گوشهاى از كشور به وقوع میپیوندد، هرگز بىتفاوت نبودهاند؛ در این حادثه هم بحمداللّه مردم وارد شدند و باز هم باید ادامه پیدا كند. حادثه، حادثهى تلخى است؛ ویرانىهاى زیادى است؛ تلفاتى هم وجود داشته است، كه مسئولین آمار تلفات و حوادث را ذكر كردند. آنچه كه بر عهدهى مسئولین و بر عهدهى آحاد مردم است، كمك به وظائفى است كه بر دوش ماست.

بحمداللّه كارهاى خوبى انجام گرفته است؛ انسان وقتى از نزدیك مىبیند، این را مشاهده میكند؛ از كسانى هم كه خودشان آسیبدیده هستند، وقتى انسان میپرسد، میداند كه كارهاى خوبى انجام گرفته است؛ لیكن كار ادامه دارد؛ وظائف، وظائف سنگینتر و بزرگتر در راه است؛ باید انشاءاللّه مسئولین بتوانند آثار این حادثه را بكلى زائل كنند؛ علاوهى بر این، این را تبدیل كنند به یك وسیلهاى، براى اینكه این منطقه یك صفحهى جدید و درخشانى را انشاءاللّه در زندگى خود شروع كند؛ و آبادانىاى كه به آنجا داده میشود، بر اثر تلاش خود مردم و همت مسئولان و همكارىهائى كه فىمابین هست، انشاءاللّه بكلى خاطرات اندوهزاى این منطقه را زائل كند.

یك مسئله، مسئلهى روز قدس است. روز قدس، این حركتى كه امام بزرگوار ما آن را آغاز كردند و بحمداللّه روزبهروز بهتر و سالبهسال گرمتر این حركت ادامه دارد، یك حركت بسیار عمیق و پرمعنائى است؛ این فقط یك راهپیمائى نیست؛ خونى است كه در این روز در رگهاى امت اسلامى میدود؛ علىرغم كسانى كه میخواهند مسئلهى فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشى سپرده شود، این مسئله را روزبهروز زندهتر میكند؛ و همین جور خواهد بود. وظائف سنگینى بر دوش مسئولان كشورهاى اسلامى است، كه امیدواریم خداوند همه را هدایت كند به آنچه كه وظیفهى آنهاست، و كمك كند كه بتوانند این وظائف را انجام بدهند.

البته مسائل دنیاى اسلام در این برههى از زمان، مسائل بىنظیرى است. این تحولاتى كه در دنیاى اسلام اتفاق افتاده است، تحولات عجیب و تكاندهنده و تعیینكنندهى مسیر امت اسلامى در آینده است. امیدواریم انشاءاللّه همچنان كه تاكنون ملتهاى این منطقه توانستهاند كارهاى بزرگى را انجام بدهند و مسئولان كارهاى شایستهاى انجام دادهاند، این آهنگِ رفتار همچنان ادامه پیدا كند و دشمنان امت اسلامى كه روزبهروز ترفندهاى خود را پیچیدهتر میكنند و با همهى قوا، با همهى توان، از همهى اطراف وارد این میدان میشوند، نتوانند بر همت امت اسلامى غلبه كنند؛ و البته انشاءاللّه نخواهند توانست غلبه كنند. روزگار تازهاى آغاز شده است، وضع جدیدى در دنیاى اسلام به وجود آمده است، و این وضع بر روى زندگى همهى ملتهاى جهان بتدریج اثر خواهد گذاشت؛ «باش تا صبح دولتت بدمد»؛ انشاءاللّه.

سعى كنیم در تحلیلهامان، در شناخت حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. بدانیم كه آمریكا و صهیونیسم دشمنان امت اسلامىاند؛ سردمداران رژیمهاى جبار، دشمنان امت اسلامىاند. اگر دیدیم در یك جائى آنها در یك جهت قرار گرفتند، بدانیم كه آن جهت، جهت باطلى است، جهت غلطى است؛ دچار خطاى در تحلیل نشویم. آنها هرگز براى ملتهاى مسلمان دل نمیسوزانند؛ هرچه بتوانند، تخریب میكنند و در روندها اخلال میكنند. امروز همین جنجالهائى كه آنها در واقع به راه مىاندازند، اگرچه گاه از زبان بعضى افراد غافل هم تكرار میشود؛ اختلافات مذهبى، اختلافات قومى، اختلافات نژادى و زبانى؛ اینها را عمده میكنند؛ در حالى كه در اسلام اینها نیست؛ «انّ اكرمكم عند اللّه اتقیكم»؛(3) همه یكى هستند، همه با هم برادرند. باید همه‌ى ما بیدار باشیم، بصیر باشیم، چشمهامان را باز كنیم، دچار خطاى تحلیل نشویم.
 پروردگارا! به محمد و آل محمد، حركت عظیم امت اسلامى را به خیر و سعادت عمومى این امت منتهى بفرما. دشمنان امت اسلامى را ذلیل كن.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
والعصر. انّ الانسان لفى خسر. الّا الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات
و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.(4)

والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته
 
1) دعاى 46
2) اخلاص: 4-1
3) حجرات: 13
4) عصر: 3-1
طبقه بندی: دانلود مداحی های ماه رمضان، دانلود مداحی های سال 91، سیاسی،
[ دوشنبه 30 مرداد 1391 ] [ 12:47 ق.ظ ] [ سید محمد علی میرجلالی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
بیوگرافی سایت


سلام علیكم:
پایگاه اطلاع رسانی "فطرس"

در این پایگاه فقط مداحی های حاج آقا رو برای دانلود می گذاریم و هیچ مطلبی در مورد ایشان نمی نویسیم چون می دانیم ناراحت می شوند.

ایمیل پایگاه:
Fotroc@Ymail.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
نوا و نما
******************************* بخش تصویری محرم 1392 *******************************
********************************* نوا *********************************

IranSkin go Up
Online User
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic